Kallelse till årsstämman

Årsmöte med Lungö Fastighetsägareförening
lördag den 16 juli 2022 kl 11.00 på dansbanan.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av årsmötesfunktionärer
  Ordförande
  Sekreterare
  Två justerare tillika rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Närvarolista (skickas runt vid mötet)
 6. Välkomnande av nya medlemmar i föreningen
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Stadgeenliga val
  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  Val av valberedning (tre personer varav en sammankallande)
 12. Övriga val
  Festkommitté
  Kommitté för midsommaraftonens familjeaktiviteter
  Ansvarig för dansbanan
  Ansvarig för bryggorna
 13. Budget för kommande verksamhetsår
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *