Processen nu igång igen om Hemsövägen

Hovrätten för Nedre Norrland har i dagens Tidningen Ångermanland lagt in en så kallad kungörelsedelgivning om Hemsövägen. Kontaktpersoner på hovrätten finns angivna med telefonnummer i slutet av kungörelsen.

Läs kungörelsen nedan och kontakta hovrätten om du undrar över något. Det nya är väl att AK föreslagit ännu en vägsträckning kallad alt 3.

Per Edin

Kungörelsetext
——————————————————————————-

Delägare i Härnösand Sanna ga:1

Ägaren till Härnösand Sanna 1:15 m.fl. fastigheter har överklagat Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolens, utslag 2008-08-20 angående anläggningsförättning för omprövning av gemensamhetsanläggningen Härnösand Sanna ga:1, hovrättens mål Ö 1039-08, rotel 3. Klaganden har yrkat att målet i första hand återförvisas till fastighetsdomstolen eller lantmäteriet för förnyad handläggning. I andra hand har klaganden yrkat att hovrätten med ändring av fastighetsdomstolens utslag fastställer vägsträckningen enligt alternativ 1 eller, så som det förstås, enligt en ny föreslagen sträckning, alternativ 3. Klaganden har även yrkat fullt bifall till sin vid fastighetsdomstolen framställda begäran om intrångsersättning. Klaganden har som grund för sin talan anfört i huvudsak samma omständigheter som vid fastighetsdomstolen samt därutöver bl.a. åberopat en ”förstudie ombyggnad av enskild väg 32082 på Hemsön, Härnösands kommun” upprättad av Uno Arebratt jämte karta.

Övriga delägare i gemensamhetsanläggningen söks för delgivning av föreläggande att senast den 31 mars 2009 till hovrätten inkomma med svar på överklagandet samt för underrättelse om att hovrätten kommer att verkställa undersökning på den i Sanna ga:1 ingående vägen mellan färjelägret på Hemsön till Lungöbrygga i den del vägen passerar Karlsholmen. Undersökningen kommer äga rum onsdagen den 6 maj 2009 med början kl. 10.30 vid bebyggelsen vid Karlsholmen. Undersökningen kommer äga rum även om parterna uteblir.

Handlingarna i målet hålls tillgängliga på Hovrättens kansli, Södra Tjärngatan 2, Sundsvall, måndag – fredag kl. 9–12 och 13–15 samt hos Per Edin, Lennart von Post och Fortifikationsverket. Upplysningar lämnas av fastighetsrådet Torbjörn Yttergren 090-17 20 06 eller Solveig Östbye Laitinen 060-18 68 04.

Hovrätten för Nedre Norrland, Box 170, 851 03 Sundsvall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *