månadsarkiv: juni 2022

Hjälp till och bekämpa lupinen

På fastighetsägareföreningens årsstämma 2021 beslutade stämman att uppmana medlemmarna att bekämpa den invasiva växten blomsterlupin på Lungön.

Blomsterlupinen utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut växter och inhemska blommor i sin närhet. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:

”Eftersom den (lupinen, reds. anm) är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.”

Naturvårdsverket rekommenderar att blomsterlupinen bekämpas genom att den slås innan den sätter frö och gärna flera gånger per säsong. Vid mindre förekomster kan också växten grävas eller dras upp.

Här kan du läsa mer om blomsterlupinen, dess negativa påverkan på den biologiska mångfalden och hur den ska bekämpas. På Metodkatalogen för invasiva arter som drivs av SLU Artdatabanken finns en detaljerad instruktion för rotdragning av lupiner

Kallelse till årsstämman

Årsmöte med Lungö Fastighetsägareförening
lördag den 16 juli 2022 kl 11.00 på dansbanan.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av årsmötesfunktionärer
  Ordförande
  Sekreterare
  Två justerare tillika rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Närvarolista (skickas runt vid mötet)
 6. Välkomnande av nya medlemmar i föreningen
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Stadgeenliga val
  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  Val av valberedning (tre personer varav en sammankallande)
 12. Övriga val
  Festkommitté
  Kommitté för midsommaraftonens familjeaktiviteter
  Ansvarig för dansbanan
  Ansvarig för bryggorna
 13. Budget för kommande verksamhetsår
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Styrelsen

Årets midsommarfirande

I år firar vi midsommarafton traditionsenligt med stångresning och fotbollsmatch. Klockan 13 reser vi stången och det blir sång och dans. Klockan 14 är det sen dags för årets mest spännande fotbollsderby. Samling på fotbollsplanen.

Foto: Unsplash