Sanna-Lungö Vägsamfällighetsförening

Föreningen ansvarar för den grusade enskilda väg som löper från ’Färjan’ fram till Lungö brygga.

Vägen finansieras med statsbidrag, samt mha. av debiteringslängd.

Årshjul för verksamheten:

  • Under vintern sker vinterväghållning (plogning och sandning) utifrån behov. Behovet styrs av förutbestämda kriterier som Svevia följer.
  • Vägen hyvlas normalt kring midsommar och efter sommaren.
  • Klippning av vägens väggren sker ca varannat år.
  • Var 5-10e år sker dikeshyvling.
  • Styrelsemöten sker oftast i juli, november, februari, maj.

Styrelse
Ordförande: Erik Kempe

Vice ordförande: Lennart Petterson

Kassör: Marika Svanberg

Sekreterare: Mats Lundqvist

Ledamöter: Karl-Erik Nilsson

Suppleanter: Ronald Westin, Werna Norlin, Gunnar Nyberg

Årsmötesprotokoll

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007