Huvudförhandling om Hemsövägen blir på Sambiblioteket

I dagarna kallar fastighetsdomstolen berörda sakägare till huvudförhandling om Hemsövägen. Kallelsen sker med så kallad kungörelsedelgivning i Tidningen Ångermanland. För dig som inte har daglig tillgång till tidningen går samma text att läsa här nedan. Du som vill göra din stämma hörd men inte kan närvara kom ihåg skicka fullmakt till någon du vill ska företräda dig.

/ Per E

Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län (LM) har den 20 juni 2007 meddelat beslut om ändring av anläggningsbeslut m m rörande Sanna ga:1 i Härnösands kommun. Sedan ägarna till Sanna 1:15 -1:18 m fl har överklagat nämnda beslut vid Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, kallas berörda sakägare till huvudförhandling måndagen den 9 juni 2008 kl 10.00 på Sambiblioteket, Olof Högbergssalen, Universitetsbacken 3 i Härnösand. Fastighetsdomstolen får handlägga och avgöra målet utan hinder av att sakägare uteblir från huvudförhandlingen. Kallelsen och övriga handlingar i målet, F 2069-07, finns tillgängliga på rättens kansli under exp.tid mån-fre kl 9-12, 13-15. De finns också tillgängliga hos Per Edin och Lennart von Post.

Ångermanlands tingsrätt Fastighetsdomstolen

Den 9 juni blir det domstolsförhandlingar om Hemsövägen

Fastighetsdomstolen har nu spikat dag för huvudförhandling och syn på plats när det gäller överklagandena över vägförättningen. Det blir måndag den 9 juni. Både förhandling och syn är öppen för alla sakägare. Du som inte kan närvara, men ändå vill ha ett ord med i laget, kan lämna fullmakt till någon du vet ska närvara. Läs i tidigare meddelanden här på hemsidan om hur fullmakten bör vara utformad. Fastighetsdomstolen kommer i god tid att annonsera i Tidningen Ångermanland om mer exakt tid och plats inför den 9 juni. Jag lägger ut samma information här på vår hemsida, så snart den finns tillgänglig. Så håll koll.

/Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Många har hört av sig till fastighetsdomstolen

Ett 50-tal sakägare har hört av sig till fastighetsdomstolen med anledning av överklagandet av lantmäteriets beslut om ny vägdragning på Hemsön. Att så många har gjort sin stämma hörd och sagt vad de tycker är mycket ovanligt i denna typ av mål i fastighetsdomstolen. Jag gissar att man är både förvånad och imponerad över engagemanget. Enligt uppgift idag från fastighetsdomstolens chef så planerar man huvudförhandling och syn på plats under maj eller juni. Förhandling och syn sker samma dag och blir på dagtid en vanlig vardag. Alla sakägare har rätt att delta i förhandlingen och vid syn på plats. Men eftersom det är en vanlig vardag betyder det också att många inte kan delta.

Om man ändå vill visa sin mening gör man det via fullmakt till någon man vet ska närvara. I fullmakten anger du namnet på den person som ska företräda dig. Ange att han eller hon ska företräda dig i mål nummer 2069-07 vid Härnösands tingsrätt, Fastighetsdomstolen. Ange också din fastighetsbeteckning och underteckna med ditt/era namn. Jag återkommer här på vår excellenta hemsida när något nytt inträffar i processen.

Hälsningar

Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Fastighetsdomstolens kungörelse om Hemsövägen – yttrande senast 7 februari

Kungörelsedelgivningen som fastighetsdomstolen annonserade i Tidningen Ångermanland den 5 januari innehöll ett felaktigt belopp som berodde på ett räknefel hos domstolen. Nedan kan du läsa den korrekta kungörelsen som nu fastighetsdomstolen i dagarna publicerar i tidningen. När (om) du skriver till domstolen och meddelar dina synpunkter på överklagandena av lantmäteriets beslut ska du skicka till: Härnösands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, Box 114, 871 23 HÄRNÖSAND. Uppge målnummer F 2069-07. Har du frågor eller vill ha handlingarna tillskickad utan kostnad kontakta domstolens expedition tel 0611-34 99 01. Nedan kan du läsa fastighetsdomstolens kungörelsedelgivning som den kommer att synas i tidningen.
/Per Edin
—————————————————————————–

Kungörelsedelgivning – RÄTTELSE
Delägare i Sanna ga:1Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län (LM) har den 20 juni 2007 meddelat beslut om ändring av anläggningsbeslut m.m. rörande Sanna ga:1 i Härnösands kommun. Ägare till Sanna 1:15-1:18 samt ägare till byggnader å Sanna 1:15, Utanö 13:1 och14:7, har överklagat LM:s beslut till Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, och yrkat i första hand att  vägen till Lungö brygga skall byggas enligt alternativ 1, och i andra hand att samtliga kostnader för utförande, drift och underhåll för den aktuella vägsträckan skall fördelas mellan berörda fastigheter på Lungön. Ägaren till Sanna 1:15 har vidare i andra hand yrkat att ersättning för intrång m.m. skall fastställas till 1.135.000 kr. Berörda sakägare, dvs. övriga delägare i Sanna ga:1, bereds tillfälle att senast den 7 februari 2008 inkomma med skriftligt yttrande över överklagandena. Målnummer F 2069-07 skall anges. Handlingarna i målet finns tillgängliga på rättens kansli under exp.tid mån-fred kl 9-12,13-15. Handlingarna finns också tillgängliga hos Per Edin, Lennart von Post och Fortifikationsverket.

Ångermanlands tingsrätt Fastighetsdomstolen

 

Viktigt om vägen på Hemsön

I dagens upplaga av Tidningen Ångermanland annonserar Fastighetsdomstolen en så kallad kungörelsedelgivning som vänder sig till alla sakägare i Sanna ga:1, det vill säga vägen från färjan till Lungö brygga. Kungörelsedelgivning gör man istället för att skicka vanligt brev till alla. Jag har begärt att fastighetsdomstolen ska skicka kungörelsen i digital form till mig för publicering på vår hemsida så att alla Lungöbor som inte läser TÅ dagligen också ska få se vad där står skrivet. Jag gissar att den kan finnas på vår hemsida under kommande vecka. Det handlar i korthet om att fastighetsdomstolen vill ha övriga sakägares synpunkter på överklagandena och ersättningsyrkanden från bland annat ägaren till Sanna 1:15 (Kempe).

Jag har själv bett om och fått ett ex av handlingarna, som jag gärna lånar ut för läsning eller kopiering. Annars kan var och en kontakta Fastighetsdomstolens expedition tel 0611- 34 99 01 och be att få hemskickat en kopia på handlingarna i akten. Det är kostnadsfritt för sakägare. Ange mål nr F 2069 – 07. Vi har tid fram till och med den 7 februari 2008 att lämna synpunkter på de krav och ersättningsanspråk som de överklagande lämnat till domstolen. Jag tror det är viktigt att göra sin stämma hörd till domstolen. Om inte annat kan var och en skriva dit och meddela kort och gott att lantmäteriets beslut från i somras bör stå fast, om man anser det. Syn och domstolsförhandling sker, enligt uppgift från ansvarig rådman i domstolen, när det blivit barmark.

Läs gärna mer på hemsidan under tidigare nyhet med rubriken Vägbeslutet överklagat (2007-11-14). Vi får alla hjälpas åt att sprida detta meddelande till släkt och vänner med koppling till Lungön. Alla har ju inte daglig tillgång till Internet.

/Per Edin Ordförande för Lungö Fastighetsägarförening

Vägbeslutet överklagat

Ett 10-tal Hemsöbor, både bofasta och sommarboende, har överklagat lantmäteriets beslut till fastighetsdomstolen om ny vägdragning förbi gula huset till Lungö brygga. De som överklagat kräver att domstolen ska riva upp beslutet om den av lantmätaren beslutade vädragningen (alt 2)  till förmån för den av Anders Kempe föreslagna ”alternativ 1”, det vill säga den sträckning som gör en sväng över skogen och sedan genom en backe ner mot parkeringen.

Enligt uppgift från ansvarig jurist på fastighetsdomstolen kommer man att göra syn på plats tidigast i april nästa år. Därefter sker huvudförhandling i domstolen. Tågordningen är nu sådan att alla berörda fastighetsägare kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på överklagandena. Underrättelse om det kommer att ske via kungörelse i lokaltidningarna, gissningsvis någon gång i vinter. En tid därefter kommer kallelse att ske till huvudförhandling, som också den planeras till tidigast april nästa år. Kallelse till huvudförhandling kommer även den att ske via kungörelse i lokalpressen. Undertecknad kommer att bevaka det som händer och sker och meddela innehållet i kungörelserna via denna webbplats.

Man kan även själv ta kontakt med domstolen och be att få personliga underrättelser och kallelser i fortsättningen. Ärendet har beteckningen F 2069-07, som man bör ange vid kontakt. Tel till fastighetsdomstolen är 0611-34 99 00.

Ett tips till dig som inte har möjlighet att själv delta på plats vid eventuell huvudförhandling eller för övrigt vill att annan person företräder dig vid kontakter med domstolen är upprätta fullmakt. En fullmakt ska vara undertecknad av dig, där ska finnas din fastighetsbeteckning och namn på den som ska ha fullmakt att företräda dig. Skriv också att den som har din fullmakt äger rätt att företräda dig i alla sammanhang som omfattas av mål nr F 2069-07. Skicka sedan fullmakten till den som ska företräda dig. OBS viktigt att fullmakten är korrekt, det vill säga att alla formella fakta finns med, annars riskerar den att inte godtas av domstolen. Om du trots allt känner dig osäker på hur du ska formulera fullmakten slå en signal till domstolen och fråga. De hjälper gärna till.

Jag återkommer här på vår webbsida när något nytt inträffar, så surfa in nå´n gång då och då så du inte missar något viktigt.

/Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening