Internationella fyrdagen 2009 firas den 16 augusti

Vi har liksom flera andra svenska fyrar valt att utöka denna till Internationella Fyrhelgen den 15 och 16 augusti. Detta beror på att vädret kan ställa till det, samt att besökare önskat lite valfrihet. Lungö fyr kommer att vara öppen mellan kl. 10.00-16.00 dessa dagar. Ta med fikakorgen.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Familjerna Norlin och von Post

Tunnor 2008 gäller även i år

HEMAB meddelar att latrintunnor som lösts ut i fjol och inte används kan nyttjas även 2009, eftersom priset i år är detsamma som i fjol. Sedan en uppmaning från HEMAB till dig på Hemsön eller Lungön, som ställer in latrin i plastsäck i latrincontainern vid Lungö brygga, att omedebart upphöra med det. Det är både olagligt och en sanitär olägenhet. De som har lagligt betalda tunnor tvingas ställa dessa utanför behållaren eftersom den redan nu är fylld med latrin i plastsäckar. HEMAB samlar inte in latrin på säck. Innebär att kommunens miljöförvaltning så småningom får ta ansvar att forsla bort säckarna på skattebetalarnas bekostnad. Styrelsen ställer helt upp på HEMABs uppmaning.

/Styrelsen Lungö fastighetsägareförening Gm Per E

Styrelsen söker sommarens festfixare

Årsstämman ifjol beslöt att pröva nytt koncept för arrangemang av midsommarfest och grillkväll sommaren 2009. Beslutet går ut på att de som tar på sig att anordna en fest också själva får behålla eventuellt överskott.  Styrelsen har i sin tur bestämt att föreningen bidrar med 2 000 kronor som grundplåt till varje fest. I paketet ingår också att inträdet ska var högst 50 kronor, det ska var levande musik och kioskförsäljning av bland annat korv och läsk.

Vi vill också att de som arrangerar även städar och forslar bort skräp efter festen. Du som vill bidra till att höja stämningen och stärka gemenskapen genom att arrangera midsommarfesten eller grillkvällen, eller kanske båda, hör av dig till mig på telefon 0611-102 80 eller 0611-690 95. E-post: per.edin@telia.com

/Per Edin

Föreslagen vägdragning på Hemsön

I samband med att Anders K överklagade fastighetsdomstolens vid Härnösands tingsrätt beslut till Hovrätten lämnade han också in ett nytt förslag på alternativ vägdragning. Här kan du studera vägdragningen kallad alternativ 3 (PDF-fil). Du kan också läsa PM om förstudie rörande den föreslagna vägdragningen (PDF fil). Förstudien är utförd av konsultfirman VUAB i Härnösand på uppdrag av Anders K.

Alla synpunkter som vi sakägare lämnat till fastighetsdomstolen vid tingsrätten följer med till hovrätten. Det betyder att man inte nödvändigtvis behöver upprepa sina synpunkter igen. Vill du så är det ju självklart fritt fram att åter vädra dina åsikter i brev till hovrätten. Läs mer i kungörelsen i tidigare nyhet här på Lungöwebben.

Per Edin
Ordf fastighetsägareföreningen

Processen nu igång igen om Hemsövägen

Hovrätten för Nedre Norrland har i dagens Tidningen Ångermanland lagt in en så kallad kungörelsedelgivning om Hemsövägen. Kontaktpersoner på hovrätten finns angivna med telefonnummer i slutet av kungörelsen.

Läs kungörelsen nedan och kontakta hovrätten om du undrar över något. Det nya är väl att AK föreslagit ännu en vägsträckning kallad alt 3.

Per Edin

Kungörelsetext
——————————————————————————-

Delägare i Härnösand Sanna ga:1

Ägaren till Härnösand Sanna 1:15 m.fl. fastigheter har överklagat Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolens, utslag 2008-08-20 angående anläggningsförättning för omprövning av gemensamhetsanläggningen Härnösand Sanna ga:1, hovrättens mål Ö 1039-08, rotel 3. Klaganden har yrkat att målet i första hand återförvisas till fastighetsdomstolen eller lantmäteriet för förnyad handläggning. I andra hand har klaganden yrkat att hovrätten med ändring av fastighetsdomstolens utslag fastställer vägsträckningen enligt alternativ 1 eller, så som det förstås, enligt en ny föreslagen sträckning, alternativ 3. Klaganden har även yrkat fullt bifall till sin vid fastighetsdomstolen framställda begäran om intrångsersättning. Klaganden har som grund för sin talan anfört i huvudsak samma omständigheter som vid fastighetsdomstolen samt därutöver bl.a. åberopat en ”förstudie ombyggnad av enskild väg 32082 på Hemsön, Härnösands kommun” upprättad av Uno Arebratt jämte karta.

Övriga delägare i gemensamhetsanläggningen söks för delgivning av föreläggande att senast den 31 mars 2009 till hovrätten inkomma med svar på överklagandet samt för underrättelse om att hovrätten kommer att verkställa undersökning på den i Sanna ga:1 ingående vägen mellan färjelägret på Hemsön till Lungöbrygga i den del vägen passerar Karlsholmen. Undersökningen kommer äga rum onsdagen den 6 maj 2009 med början kl. 10.30 vid bebyggelsen vid Karlsholmen. Undersökningen kommer äga rum även om parterna uteblir.

Handlingarna i målet hålls tillgängliga på Hovrättens kansli, Södra Tjärngatan 2, Sundsvall, måndag – fredag kl. 9–12 och 13–15 samt hos Per Edin, Lennart von Post och Fortifikationsverket. Upplysningar lämnas av fastighetsrådet Torbjörn Yttergren 090-17 20 06 eller Solveig Östbye Laitinen 060-18 68 04.

Hovrätten för Nedre Norrland, Box 170, 851 03 Sundsvall.

Nytt vägalternativ föreslås i överklagan

AK överklagade i september fastighetsdomstolens beslut om Hemsövägen till Hovrätten för Nedre Norrland. Han har nu kompletterat sin klagan. Där hänvisar han till en ny vägutredning, som han tagit fram med hjälp av konsulten VUAB Vägundersökningar AB. I utredningen presenteras en tredje vägdragning, förutom de två som tidigare lantmäteriet och fastighetsdomstolen behandlat.

Konsulten hävdar att denna nya vägdragning uppfyller både syftet med omdragningen och vägverkets krav i publ. 2001:9. Överklagandet med komplettering och karta finns inte tillgängligt elektroniskt hos domstolen. Men var och en som vill studera materialet kan ringa Hovrätten för Nedre Norrland tel 060-18 68 00 och beställa kopior på ärende Ö 1039-08. Kostar inget och kommer på posten inom ett par dagar.

/ Per Edin

Överklagat avgörande

Lantmäterimyndighetens i Västernorrlands län beslut den 20 juni 2007 angående
omprövning av gemensamhetsanläggningen Härnösand Sanna ga:1, ärende Y03526.

FASTIGHETSDOMSTOLENS AVGÖRANDE
Fastighetsdomstolen lämnar överklagandena utan bifall.

Fastighetsdomstolen utslag

Flaskpost funnen

I lördags, den 14/6 2008, fann Jerker Åström en flaskpost vid en liten halvö som kallas ”Haren” vid Storsand, som ligger i Åvikebukten i Medelpad straxt söder om landskapsgränsen till Ångermanland.

I flaskan låg ett meddelande med följande lydelse:”Till den som läser detta ! Jag heter Sara och är 12 år. Jag sitter inspärrad hos min farfar på Lungöns norra udde. Hjälp mig att fly härifrån”

Det finns också en karta över Lungön ritad med ett kryss där det står: ”här är jag i ett rött hus”.

Jerker, som också är 12 år, låter meddela att han gärna kommer och befriar Sara, men han är en smula lat och vill först veta att ingen annan redan hunnit före, eller om Sara kanske hunnit ångra sig… Det kan ju också ha passerat en avsevärd tid sedan meddelandet skickades och att Sara under den tiden hunnit bli så gammal att hon säkert kan klara sig själv…

Under alla omständigheter vore det roligt att veta bakgrunden till meddelandet och när det skickades. Om den som läser detta mail kan lista ut vem ”farfar” och ”Sara” är och dessutom skickade ett svar antingen till Jerkers pappas mail eller hem till Jerker, så skulle denna historia kunna knytas ihop.

Martin.astrom@sdc.se
Jerker Åström
Bäckebovägen 79

Fastighetsdomstolens beslut kommer 20 augusti

Vid fastighetsdomstolens sammanträde den 9 juni om Hemsövägen meddelades att beslut tillkännages den 20 augusti 2008 kl 11.00 vid rättens kansli. Det är nu alltså bara att vänta och se vad domstolen anser om klagomålen mot lantmäteriets beslut om dragning av vägen. Så snart beslutet blivit offentligt kommer vi att lägga ut det här på vår webbsida. Det är ju också möjligt för var och en att själv kontakta domstolen för att få del av utslaget.

/Per Edin

Förslag till nya stadgar

Inför stämman 2007 gjorde vi i styrelsen en genomgång av gällande stadgar för fastighetsägareföreningen. Det visade sig att mycket var föråldrat och tillämpades inte i verkligheten. Bland annat gällde det reglerna för val till styrelsen. De reviderade stadgarna togs upp vid stämman och beslöts då att stadgeförslaget ånyo skulle tas upp till beslut vid 2008 års stämma.

Här nedan kan du nu läsa styrelsens förslag. Hör gärna av dig till undertecknad via e-post per.edin@telia.com med eventuella synpunkter, eller vid årsstämman den 12 juli.

Förslag till stadgeändring

För styrelsen

/Per Edin Ordf