Renovering av spruthuset

Efter föreningensårstämman -21 beslutades det att det ålderstigna spruthuset skulle få stå kvar. Styrelsen beslöt därför att bilda en arbetsgrupp för att kunna bevara huset.

5000 kr av föreningens tillgångar avsattes för renovering och material. Resultatet kan ses på bilderna nedan. Det bör förtydligas att detta är en plats för föreningens hjärtstartare (skänkt av Mikael Nordlöf och Marika Svanberg) och en förvaringsplats för föreningens verktyg, att huset även historiskt, fungerat som brandstation bör ses som kuriosa. Där finns också en kraftig bensindriven vattenpump som medlemmar gärna får låna.

För att utföra renoveringen av spruthuset har följande personer varit engagerade: Andreas Karlsson, Göran Viklund, Lars Viklund, Kicki Viklund, Eva Sundström och Mats Sundström

De gamla ribborna och masoniten togs bort och huset rätades upp.
Spruthuset fick en ny stabil grund och faluröd-färg.
Delar av arbetsstyrkan!

Sommarmusik med dragspel

Välkommen till dansbanan lördagen den 23 juli klockan 15

Vi får besök av Sundsvalls dragspelsklubb med dragspel, piano, bas, gitarr och sång.

Repertoaren blir blandad med visor, jazzklassiker, gammeldans och någon gånglåt. Det blir också lite allsång!

Alla är välkomna!

Foto: Unsplash

/ Arrangör Lungö fastighetsägareförening

Container för grovsopor

Årets container för grovsopor står uppställd på Lungö brygga mellan 19 och 21 juli. Containern finns på plats dagligen mellan klockan 9 och 14. Kom ihåg att packa containern ordentligt så att så mycket som möjligt får plats.

/Styrelsen Lungö fastighetsägareförening

Hjälp till och bekämpa lupinen

På fastighetsägareföreningens årsstämma 2021 beslutade stämman att uppmana medlemmarna att bekämpa den invasiva växten blomsterlupin på Lungön.

Blomsterlupinen utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut växter och inhemska blommor i sin närhet. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:

”Eftersom den (lupinen, reds. anm) är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.”

Naturvårdsverket rekommenderar att blomsterlupinen bekämpas genom att den slås innan den sätter frö och gärna flera gånger per säsong. Vid mindre förekomster kan också växten grävas eller dras upp.

Här kan du läsa mer om blomsterlupinen, dess negativa påverkan på den biologiska mångfalden och hur den ska bekämpas. På Metodkatalogen för invasiva arter som drivs av SLU Artdatabanken finns en detaljerad instruktion för rotdragning av lupiner

Kallelse till årsstämman

Årsmöte med Lungö Fastighetsägareförening
lördag den 16 juli 2022 kl 11.00 på dansbanan.

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av årsmötesfunktionärer
  Ordförande
  Sekreterare
  Två justerare tillika rösträknare
 3. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Närvarolista (skickas runt vid mötet)
 6. Välkomnande av nya medlemmar i föreningen
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Stadgeenliga val
  Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
  Val av valberedning (tre personer varav en sammankallande)
 12. Övriga val
  Festkommitté
  Kommitté för midsommaraftonens familjeaktiviteter
  Ansvarig för dansbanan
  Ansvarig för bryggorna
 13. Budget för kommande verksamhetsår
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

Styrelsen

Fyrhjulingsträff på Lungön

Årets midsommarfirande

I år firar vi midsommarafton traditionsenligt med stångresning och fotbollsmatch. Klockan 13 reser vi stången och det blir sång och dans. Klockan 14 är det sen dags för årets mest spännande fotbollsderby. Samling på fotbollsplanen.

Foto: Unsplash

Städdag onsdag 20 juli

Välkommen till 2022 års städdag på Lungön. Vi samlas vid dansbanan kl 10 och i år röjer vi runt dansbanan så medtag gärna lämpliga redskap för detta.

Årsmöten för Lungöföreningarna

Årsmöte för Lungö vägsamfällighetsförening 16e juli 10.30 på dansbanan.

Årsmöte Lungö fastighetsägareförening 16e juli 11.00 på dansbanan.

Välkomna!

Ny platsuppmärkning på bryggorna

Nu är bryggplatserna vid Korvhamn tydligt uppmärkta med nummer. Är du osäker vilken plats som är din så sitter platsförteckningen på landgången till bryggan.