Fastighetsdomstolens kungörelse om Hemsövägen – yttrande senast 7 februari

Kungörelsedelgivningen som fastighetsdomstolen annonserade i Tidningen Ångermanland den 5 januari innehöll ett felaktigt belopp som berodde på ett räknefel hos domstolen. Nedan kan du läsa den korrekta kungörelsen som nu fastighetsdomstolen i dagarna publicerar i tidningen. När (om) du skriver till domstolen och meddelar dina synpunkter på överklagandena av lantmäteriets beslut ska du skicka till: Härnösands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, Box 114, 871 23 HÄRNÖSAND. Uppge målnummer F 2069-07. Har du frågor eller vill ha handlingarna tillskickad utan kostnad kontakta domstolens expedition tel 0611-34 99 01. Nedan kan du läsa fastighetsdomstolens kungörelsedelgivning som den kommer att synas i tidningen.
/Per Edin
—————————————————————————–

Kungörelsedelgivning – RÄTTELSE
Delägare i Sanna ga:1Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län (LM) har den 20 juni 2007 meddelat beslut om ändring av anläggningsbeslut m.m. rörande Sanna ga:1 i Härnösands kommun. Ägare till Sanna 1:15-1:18 samt ägare till byggnader å Sanna 1:15, Utanö 13:1 och14:7, har överklagat LM:s beslut till Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, och yrkat i första hand att  vägen till Lungö brygga skall byggas enligt alternativ 1, och i andra hand att samtliga kostnader för utförande, drift och underhåll för den aktuella vägsträckan skall fördelas mellan berörda fastigheter på Lungön. Ägaren till Sanna 1:15 har vidare i andra hand yrkat att ersättning för intrång m.m. skall fastställas till 1.135.000 kr. Berörda sakägare, dvs. övriga delägare i Sanna ga:1, bereds tillfälle att senast den 7 februari 2008 inkomma med skriftligt yttrande över överklagandena. Målnummer F 2069-07 skall anges. Handlingarna i målet finns tillgängliga på rättens kansli under exp.tid mån-fred kl 9-12,13-15. Handlingarna finns också tillgängliga hos Per Edin, Lennart von Post och Fortifikationsverket.

Ångermanlands tingsrätt Fastighetsdomstolen

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *