Vägbeslutet överklagat

Ett 10-tal Hemsöbor, både bofasta och sommarboende, har överklagat lantmäteriets beslut till fastighetsdomstolen om ny vägdragning förbi gula huset till Lungö brygga. De som överklagat kräver att domstolen ska riva upp beslutet om den av lantmätaren beslutade vädragningen (alt 2)  till förmån för den av Anders Kempe föreslagna ”alternativ 1”, det vill säga den sträckning som gör en sväng över skogen och sedan genom en backe ner mot parkeringen.

Enligt uppgift från ansvarig jurist på fastighetsdomstolen kommer man att göra syn på plats tidigast i april nästa år. Därefter sker huvudförhandling i domstolen. Tågordningen är nu sådan att alla berörda fastighetsägare kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på överklagandena. Underrättelse om det kommer att ske via kungörelse i lokaltidningarna, gissningsvis någon gång i vinter. En tid därefter kommer kallelse att ske till huvudförhandling, som också den planeras till tidigast april nästa år. Kallelse till huvudförhandling kommer även den att ske via kungörelse i lokalpressen. Undertecknad kommer att bevaka det som händer och sker och meddela innehållet i kungörelserna via denna webbplats.

Man kan även själv ta kontakt med domstolen och be att få personliga underrättelser och kallelser i fortsättningen. Ärendet har beteckningen F 2069-07, som man bör ange vid kontakt. Tel till fastighetsdomstolen är 0611-34 99 00.

Ett tips till dig som inte har möjlighet att själv delta på plats vid eventuell huvudförhandling eller för övrigt vill att annan person företräder dig vid kontakter med domstolen är upprätta fullmakt. En fullmakt ska vara undertecknad av dig, där ska finnas din fastighetsbeteckning och namn på den som ska ha fullmakt att företräda dig. Skriv också att den som har din fullmakt äger rätt att företräda dig i alla sammanhang som omfattas av mål nr F 2069-07. Skicka sedan fullmakten till den som ska företräda dig. OBS viktigt att fullmakten är korrekt, det vill säga att alla formella fakta finns med, annars riskerar den att inte godtas av domstolen. Om du trots allt känner dig osäker på hur du ska formulera fullmakten slå en signal till domstolen och fråga. De hjälper gärna till.

Jag återkommer här på vår webbsida när något nytt inträffar, så surfa in nå´n gång då och då så du inte missar något viktigt.

/Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *